PERFECTE

PRESENTATIES

Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES


1.1 Webdesign:het ontwerpen van websites door Topzo Media ten behoeve van een klant.
1.2 Grafisch ontwerp of design - het door middel van beeldmanipulatie vormgeven van het grafische uiterlijk van een website, drukwerk of ander presentatiemateriaal
1.2 E-mailadres of electronische bericht: een op naam van de Klant gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het Internet.
1.3 Klant of opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Topzo Media een Contract of overeenkomst heeft gesloten.
1.5 Homepage: een op naam van de Klant gestelde internetpagina, ofwel een titel- en introductiepagina van een Website op het Internet.
1.6 Product of ontwerp: Een door Topzo Media aan de opdrachtgever verstrekt digital bestand waarvoor Topzo Media gespecialiseerde activiteiten heeft moeten uitoefenen
1.7 Overeenkomst(en) of contract: de overeenkomst tussen Topzo Media en een Klant op grond waarvan Topzo Media Diensten verricht.
1.8 Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
1.9 Website: een of meerdere geïntegreerde Internetpagina's, die worden voorafgegaan door een Homepage.
1.10 Topzo Media Diensten: de diensten die door Topzo Media ten behoeve van Klanten worden verricht.
1.11 Offerte: Door Topzo Media aanklant verstrekt document met uniek offertenummer
1.12 Server: een computer waarop de opdrachtgever op publieke wijze digitale bestanden kan openen of bezien.

Artikel 2 ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Topzo Media en de Klant of opdrachtgever, uit welken hoofde dan ook, voorzover door partijen niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze voorwaarden is afgeweken.
2.2 Alle door Topzo Media gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoopvoorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Topzo Media een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant Topzo Media diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door Topzo Media mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Topzo Media gehouden al hetgeen Topzo Media reeds heeft ontvangen aan de Klant terug te betalen. Topzo Media kan een aspirant-klant om haar motiverende redenen weigeren.
2.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:235 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Topzo Media niet gebonden aan in de aanvaarding door de Klant voorkomende afwijkingen van het contract zoals opgesteld door Topzo Media.
2.5 Topzo Media is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 3.2 van kracht. Indien de Klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de Klant, in afwijking van art. 12.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

Artikel 3 PRIJZEN

3.1 De Klant is afhankelijk van de te leveren Topzo Media dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij in het contract anders is vermeld.
3.2 Topzo Media is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen, behalve als deze contractueel vaststaan. De wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat zij van kracht worden bekendgemaakt aan de klant waarop zij van toepassing zijn. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van artikel 12.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.


Artikel 4 BETALING

4.1 De aan Topzo Media verschuldigde vergoedingen of honoraria dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te betalen.
4.2 Indien de Klant niet binnen de termijn van artikel 4.1 betaalt, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling of aanmaning wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van Klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 50,--, tenzij Topzo Media aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.

Artikel 5 VERPLICHTINGEN VAN Topzo Media

5.1 Topzo Media spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor: Het ontwerpen van digitale media als websites, animaties, en grafische elementen voor gebruik op een website, drukwerk of andere publicatiemiddelen van de Klant voor de in de Overeenkomst bepaalde Topzo Media diensten; het aanleveren van de ontwerpen aan de Klant op een digitaal medium.
Myrmex zal zich inspannen om elke design opdracht naar volle tevredenheid van de klant uit te voeren. Een klant kan zich binnen een maand na oplevering beroepen op technische gebreken van een ontwerp of een contractuele afwijking. Een klant kan geen beroep doen op afwijkingen of oordelen die van esthetische aard zijn. Topzo Media zal echter ten volle proberen tot een technisch bruikbaar resultaat te komen voor de opdrachtgever of klant.
5.2 Topzo Media is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur of andersoortige ICT infrastructuur en de bijbehorende randapparatuur van derden of voor niet-nakoming van verplichtingen van derden waarvan Topzo Media zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

Artikel 6 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6.1 De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden.
6.2 De klant stelt Topzo Media zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
6.3 De klant zorgt er zelf voor dat de ontworpen producten van Topzo Media voor het publiek zichtbaar zijn tenzij anders afgesproken.
6.4 De klant is verantwoordelijk voor aanlevering van basismaterialen voor de ontwerpen en Topzo Media is niet verantwoordelijk voor gebreken in een ontwerp als deze het directe gevolg zijn van gebrekkige basismaterialen
6.5. De klant is verantwoordelijk voor de hosting van zijn eigen Website en Topzo Media is niet verantwoordelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door hosting.
6.6. De klant verplicht zich bij evaluatie van een product, dienst of ontwerp binnen 10 dagen een schriftelijke of electronische reactie te geven behalve als nadrukkelijk schriftelijk anders is overeen gekomen.
6.7 De  klant verplicht zich tijdig aan de betalingsverplichtingen die contractueel zijn overeen gekomen te voldoen.
6.8 In geval van digitale ontwerpen voor reproductie in andere media zoals druk of televisie verplicht de klant zich zelf een derde partij te vinden die de onterwpen van Myrmex kan reproduceren naar het andere medium. Kosten die te maken hebben met het reproduceren naar een ander medium kunnen niet op Mymrex worden verhaald.
6.9 De Klant is verantwoordelijk voor het onderhouden van zijn eigen Website behalve als contractueel een onderhoudscontract is afgesloten.
6.10 Topzo Media is, zonder dat Topzo Media tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op de Diensten onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde in de artikelen 6.1 tot en met 6.8.
6.11 De Klant vrijwaart Topzo Media tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant van de Website of Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.Artikel 7 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom (databankrechten inbegrepen) op de ontwerpen van Topzo Media en alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde materialen zoals documentatie en offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Topzo Media of haar licentiegevers. De Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de ontwerpen en/of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
7.2 Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeen gekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Topzo Media. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend Topzo Media daartoe bevoegd.

7.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
7.4 Topzo Media is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in de website op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg vastgesteld.
7.5 De in het kader van de opdracht door Topzo Media tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Topzo Media, ongeacht of deze door de opdrachtgever beheerd worden.
7.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk materiaal dat in de website zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huistijlelementen, foto's en composities.
7.7 Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Topzo Media wegens schending van rechten van intellectuele of industriele eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Topzo Media voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de materialen in een niet door Topzo Media gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Topzo Media geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de door Topzo Media verstrekte materialen zijn ontwikkeld of bestemd.

Artikel 8 AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Topzo Media aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voorzover dat uit dit artikel 8 blijkt.
8.2 Topzo Media is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt door tekortkomingen van Topzo Media bij de uitvoering van de Overeenkomst. Met name is Topzo Media niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: esthetische beoordeling van de ontworpen producten, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het Systeem of het internet, een gebrek in de beveiliging van opgeslagen gegevens van de Klant, handelingen van andere klanten of Internetgebruikers, wijzigingen in ontworpen producten. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 35,- euro. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voorzover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

8.3 De totale aansprakelijkheid van Topzo Media voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 150,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
8.4 De in artikel 8.2 en 8.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Topzo Media.
8.5 Aansprakelijkheid van Topzo Media voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Topzo Media meldt.
8.7 De Klant die handelt in strijd met zijn verplichtingen onder de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Topzo Media voortvloeiende schade.
8.8 Topzo Media is niet aansprakelijk voor fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
8.9 Topzo Media is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers

8.10 Topzo Media is niet verantwoordelijk voor fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring aan het ontwerp heeft gegeven, danwel schriftelijk danwel per electronisch bericht, danwel in de gelegenheid is gesteld om een controle op het ontwerp uit te voeren of te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
8.11 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
8.12  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieen van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Topzo Media niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieen niet was opgetreden.
8.13 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Topzo Media jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
8.14 Topzo Media is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de server waar een presentatie van de opdrachtgever geplaatst is. Tevens is Topzo Media niet aansprakelijk voor schade tengevolge van uitval of onbereikbaarheid van de server waar deze geplaatst is.

Artikel 9 LEVERINGSVOORWAARDEN

9.1 Onder levering wordt hierna verstaan de levering van de presentatie of het product als overeengekomen in de contractuele overeenkomst tussen Topzo Media en de opdrachtgever
9.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.
9.3 Ingeval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Topzo Media vinden, Topzo Media tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Topzo Media het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of door derden uit te laten voeren. Topzo Media stelt van een dergelijk besluit de opdrachtgever in kennis.
9.4 De opdrachtgever dient Topzo Media in de gelegenheid te stellen eventuele klachten te onderzoeken en te corrigeren.
9.5 Klachten laten de betalingsplicht van de opdrachtgever onverlet.
9.6 Topzo Media is niet verantwoordelijk voor kosten die de opdrachtgever moet maken voor aanpassing van het ontwerp of product van Topzo Media als deze kosten eigen zijn aan het reproduceren van een ontwerp of product van Topzo Media naar een ander medium.

Artikel 10 BESLISSINGSPERIODE EN EVALUATIE

10.1 De opdrachtgever verplicht zich om bij evaluatie van een ontwerp of product van Topzo Media binnen 10 dagen een schriftelijke of electronische reactie te geven. Bij verzuim van deze termijn zal Topzo Media de klant danwel schriftelijk danwel electronisch een herinnering sturen waarbij de klant 7 dagen heeft om alsnog de evaluatie of goedkeuring van het product  te geven. Indien de opdrachtgever het ontworpen product niet goedkeurt dient zij altijd Topzo Media in de gelegenheid te stellen het product alsnog aan te passen mits dit valt onder de bestaande contractuele verplichtingen van Topzo Media
10.2 Mocht de opdrachtgever binnen de 10.1 gestelde termijn niet reageren, noch schriftelijk, noch electronisch, dan is Topzo Media gerechtigd het complete factuurbedrag van de contractueel overeen gekomen vergoeding per direct op te eisen. Opdrachtgever veplicht zich dan deze factuur binnen een termijn van 7 dagen te voldoen.
10.3 Het maximale aantal evaluaties wordt door Topzo Media altijd contractueel met de opdrachtgever overeengekomen. Indien dit aantal wordt overschreden is Topzo Media gerechtigd extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen tegen een marktconform uurtarief.
10.4 De opdrachtgever verplicht zich om bij de evaluatie van een product of dienst van Topzo Media een bericht of communicatie te sturen die in begrijpelijk nederlands is geschreven en het onderwerp van de evaluatie betreft en ofwel een goedkeuring, ofwel een aanpassing in het gemaakte ontwerp voorstelt aan Topzo Media in begrijpelijke termen. Voorgestelde aanpassingen moeten technisch uitvoerbaar zijn en vallen binnen de contractuele verplichtingen van Topzo Media naar de klant of opdrachtgever.

Artikel 11: GARANTIES EN VRIJWARINGEN

11.1 Topzo Media garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
11.2  De opdrachtgever vrijwaart Topzo Media of door Topzo Media bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
11.3  De opdrachtgever vrijwaart Topzo Media voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 12 OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

12.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
12.2  Indien de overeenkomst door Topzo Media zelf wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Topzo Media redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
Artikel 10 KLACHTEN

10.1 Topzo Media spant zich in klachten omtrent de Topzo Media diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Topzo Media diensten te komen. Topzo Media is niet gehouden ontvangen klachten persoonlijk te beantwoorden.
10.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Klant onverlet.


Artikel 11 DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

12.1 De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de in de Overeenkomst bepaalde termijn. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij een der partijen uiterlijk een (1) maand voor ommekomst van de dan lopende termijn aan de andere partij te kennen geeft de Overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per fax, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop Topzo Media de opzegging ontvangt.
12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 leden 3 en 4 komt aan elk der partijen de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
12.3 Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens Topzo Media te voldoen, is Topzo Media gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Topzo Media dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Topzo Media tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Topzo Media verder toekomende rechten.
12.4 Topzo Media is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Topzo Media Diensten te staken indien :
de Klant aan Topzo Media valse en/of onjuiste hem betreffende Persoonsgegevens heeft doorgegeven;
de Klant de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
de Klant in strijd handelt met artikel 6.1 tot en met 6.9;
ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd;
de Klant (al dan niet voorlopig) surceance van betaling wordt verleend;
de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beeindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
12.5 Na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal het gebruiksrecht op de Diensten van Myrmex, zoals bedoeld in artikel 7 onmiddellijk ophouden te bestaan en zal de aan de Klant verstrekte aansluiting op de Diensten onmiddellijk door Topzo Media buiten gebruik worden gesteld. De Klant zal onmiddellijk ophouden van het product of de ontwerpen of diensten van Topzo Media gebruik te maken.

Artikel 13 BEVEILIGING EN PRIVACY

13.1 De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Topzo Media zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en beheerstaken van Topzo Media. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Topzo Media en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Topzo Media hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
13.2 Voorzover Topzo Media middels de Topzo Media Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet Topzo Media dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Topzo Media tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
13.3 Indien door de Klant middels de Topzo Media Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant Topzo Media tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Wbp.
13.4 Topzo Media legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

Artikel 14 OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Topzo Media niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en storingen in netwerken alsmede niet-toerekenbare tekortkomingen van derden waarvan Topzo Media zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.
14.2 Topzo Media heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Topzo Media haar verbintenis had moeten nakomen.
14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Topzo Media opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Topzo Media niet mogelijk is langer duurt dan vier (4) weken is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15 OVERIG

15.1 Op elke Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Den Bosch is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomsten, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
15.2 Indien de Klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de forumkeuze van artikel 15.1, is hij bevoegd binnen een termijn van een (1) maand nadat Topzo Media een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
15.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Topzo Media gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
15.5 Opdrachtgever en Topzo Media zullen elkaars vertrouwelijke gegevens geheim houden. Onder vertrouwelijke gegevens wordt mede begrepen de door Topzo Media tot stand gebrachte en gebruikte software en applicaties.